Untitled

Vai trò của việc rèn luyện thể chất của Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

   Từ lâu, rèn luyện thể chất không được các trường đại học chú trọng rèn luyện. Xây dựng một môi trường kết hợp giữa rèn luyện và học tập, sinh viên Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam sẽ được huấn luyện để phát triển toàn diện một con người t ...