Tư duy xây dụng bản đồ cuộc đời

Chúc mừng
Bạn đã nhận được khóa học

Lợi ích của khóa Học
Biết rõ chính xác được kinh doanh là gì? Rõ hơn về quản trị kinh doanh
Biết đặt được mục tiêu rõ ràng ngày từ cấp 3
Biết nhiệm vụ và lộ trình phát triển của từng vị trí trong doanh nghiệp
Biết được tính cách phù hợp với từng vị trí trong doanh nghiệp
Cách xác định được môi trường học kinh doanh tốt
Link 10 bài học : https://www.youtube.com/watch?v=wGLnZQmC50s&list=PLauz-tuhafxagLTF1pJEqQzmbx5P172a0